1. آمریکا منهای بیست-اینفوگرافی دریافت
 2. امریکا منهای 20-تصویر  دریافت
 3. امریکا منهای 20-پی دی اف  دریافت
 4. امریکا منهای 20-پی دی اف دریافت
 5. امریکا منهای 20-نماهنگ  دریافت
 6. امریکا منهای 20-مثل دینامیک-موشن گرافی   دریافت
 7. امریکا منهای 20-نماهنگ  دریافت
 8. امریکا منهای 20-مجموعه تصویر  دریافت
 9. امریکا منهای 20-مجموعه تصویر  دریافت
 10. ساخت و باخت-تصویر دریافت
 11. کتاب امریکا منفی 20  دریافت
 12. مجموعه تصاویر نا امنی  دریافت
 13. مجموعه تصاویر مشکلات معیششتی و نابرابری دریافت
 14. امریکای منفی 20-طنز دریافت
 15. شدیدترین شکاف طبقاتی -پوستر دریافت
 16. رتبه هفتم در نابرابری اقتصادی – پوستر دریافت
 17. پایین ترین اعتماد مردم به دولت-پوستر دریافت
 18. امریکا منفی 20-مجموعه تصاویر دریافت