1. امام و مستضعفان-ویدیو  دریافت
 2. بیانات انقلاب- ویدیو دریافت
 3. پیروزی در نگاه امام امت-ویدیو دریافت
 4. تایید امام بر رهبری-ویدیو دریافت
 5. سرچشمه-ویدیو دریافت
 6. امام بهترین الگو-متن دریافت
 7. باورهای امام-متن دریافت
 8. تحلیل دیدگاه امام-متن دریافت
 9. وصیت نامه1-موشن گرافی دریافت
 10. وصیت نامه 2-موشن گرافی دریافت
 11. وصیت نامه 3-موشن گرافی دریافت
 12. وصیت نامه 4-موشن گرافی دریافت
 13. وصیت نامه5-موشن گرافی دریافت
 14. وصیت نامه6-موشن گرافی دریافت
 15. وصیت نامه7-موشن گرافی دریافت