1. ایران بزرگترین تولیدکننده فیروزه-موشن گرافی دریافت
  2. ایران رتبه 13در تولید غلات-موشن گرافی دریافت
  3. ایران رتبه 18در تولیدناخالصی-موشن گرافیدریافت
  4. ایران سیزدهمین قدرت نظامی دنیا-موشن گرافی دریافت
  5. ایران رتبه اول رشد شاخص توسعه انسانی-موشن گرافی دریافت
  6. ایران رتبه دوم شاخص انرژی-موشن گرافی دریافت
  7. پزوهش ایران 20-پی دی اف دریافت
  8. مجموعه پوستر ایران 20 دریافت
  9. مجموعه پوستر ایران 20-2 دریافت
  10. ایران 20-کلیپ دریافت