1. جان دادن حاج قاسم برای ملت-کلیپ  دریافت
 2. حالت معنوی حاج قاسم در حرم امام رضا علیه السلام-کلیپ  دریافت
 3. خاطره حاج قاسم از زبان هم رزم ایشان ابو المهدی مهندس-کلیپ   دریافت
 4. دنیا از نگاه حاج قاسم-کلیپ دریافت
 5. سخنان حاج قاسم در مورد حجاب-کلیپ  دریافت
 6. سخنان حاج قاسم در مورد مالک اشتر -کلیپ دریافت
 7. سخنان حاج قاسم در خصوص رژیم صهیونیستی-کلیپ  دریافت
 8. انمیش لحظه شهادت حاج قاسم-انیمیشن  دریافت
 9. نامه حاج قاسم به دخترش-متن  دریافت
 10. نامه حاج قاسم به دخترش-متن  دریافت
 11. سردار مقاومت -کلیپ  دریافت
 12. نسیم نور-کلیپ  دریافت
 13. سردار عشق-کلیپ  دریافت
 14. نوای مهر-کلیپ  دریافت
 15. قاسم دلها-کلیپ  دریافت
 16. سخنرانی سردار-کلیپ  دریافت
 17. اشدا علی الکفار-کلیپ  دریافت
 18. نوای عشق-کلیپ  دریافت
 19. مسیر-کلیپ  دریافت
 20. سخنان سردار سلیمانی-کلیپ  دریافت
 21. سردار مقاومت-کلیپ  دریافت
 22. سردار ولایت-کلیپ  دریافت
 23. سخنان دلنشین سردار-کلیپ  دریافت
 24. مادری حضرت زهرا سلام الله علیها-کلیپ  دریافت
 25. دربین رزمندگان-کلیپ  دریافت
 26. ازدفاع مقدس تا…-کلیپ  دریافت
 27. با دوستان-کلیپ  دریافت
 28. بعضی از اصول-کلیپ  دریافت
 29. کابوس دشمن-کلیپ  دریافت
 30. مرد میدان-کلیپ  دریافت
 31. امید-کلیپ  دریافت
 32. مالک اشتر علی-کلیپ  دریافت
 33. اشدا علی الکفار-کلیپ  دریافت
 34. از راه عشق-کلیپ  دریافت
 35. سخنان سردار دلها-کلیپ  دریافت
 36. چهره بین المللی-کلیپ  دریافت
 37. سیدالشهدای مقاومت-کلیپ  دریافت
 38. مسیرالهی-کلیپ  دریافت
 39. شهید-کلیپ  دریافت
 40. شهدا-کلیپ  دریافت