بیانیه گام دوم انقلاب:

این بخش از سایت به مرور بیانیه گام دوم انقلاب پرداخته  و با توجه به اهمیت بالای اهداف این دوره از نمایشگاه های جشنواره انقلاب، بستر سازی جهت ایجاد گفتمان ملی ایران قوی مبتنی بر بیانیه گام دوم نیز یکی از نکات حائض اهمیت و بخشی از اهداف این دوره از نمایشگاه های مدرسه انقلاب می باشد.