1. برنامه Anchor دریافت
 2. ویدیو آموزش کار با نرم افزار Anchor دریافت
 3. نرم افزار adobe Auditionدریافت
 4. ویدیو آموزش کار با نرم افزار adobe Auditionدریافت
 5. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 1دریافت
 6. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 2دریافت
 7. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 3دریافت
 8. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 4دریافت
 9. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 5دریافت
 10. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 6دریافت
 11. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 7دریافت
 12. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 8دریافت
 13. ویدیو آموزش ساخت پادکست – قسمت 9دریافت
 14. ویدیو آشنایی با کلیات اصول و فنون سخنوری – قسمت 1دریافت
 15. ویدیو آشنایی با کلیات اصول و فنون سخنوری – قسمت 2دریافت
 16. ویدیو آشنایی با کلیات اصول و فنون سخنوری – قسمت 3دریافت
 17. ویدیو آشنایی با کلیات اصول و فنون سخنوری – قسمت 4دریافت
 18. ویدیو آشنایی با کلیات اصول و فنون سخنوری – قسمت 5دریافت