1. پیام تبریک شاه به دولت های غربی-کلیپ دریافت
 2. چی بودیم چی شدیم-تصویر  دریافت
 3. شاخص پیشرفت علمی-کلیپ دریافت
 4. فاصله بین طاغوت و نظام پهلوی و انقلاب -موشن گرافی دریافت
 5. قدرت برتر جهانی ایران -موشن گرافی دریافت
 6. مقایسه قدرت نظامی با زمان پهلوی -موشن گرافی دریافت
 7. چی بودیم چی شدیم-موشن گرافی دریافت
 8. چی بودیم چی شدیم-مجموعه تصاویر  دریافت
 9. ارتباطات-موشن گرافی دریافت
 10. بهداشت بانوان-موشن گرافی  دریافت
 11. فقر-موشن گرافی  دریافت
 12. کرامت زن-موشن گرافی دریافت
 13. فاصله میان طاغوت و نظام جمهوری-ورد  دریافت
 14. پیشرفت در حوزه های مختلف -کلیپ دریافت
 15.  چی بودیم چی شدیم -موشن گرافی دریافت