1. انتقام سخت – کلیپ دریافت
  2. پویانمایی انتقام سخت – عین الاسد- کلیپ دریافت
  3. خون خواهی سردار دلها- کلیپ دریافت
  4. خون خواهی سردار سلیمانی- متن دریافت
  5. رجز خوانی سید حسن نصر الله برای خون خواهی سردار-کلیپ دریافت
  6. کلیپ خون خواهی حاج قاسم-کلیپ دریافت
  7. نوای مطعیی در خون خواهی سردار دلها- صوت دریافت