گروه اجرایی

گروه های برپایی نمایشگاه در این بخش به تشریح وظایف گروه های تشکیل شده جهت برگزاری مطلوب مدرسه انقلاب خواهیم ... ادامه مطلب