ورود

×

شیوه نامه غرفه علمی

دانلود شیوه نامه غرفه علمی

معرفی کتاب

                       1– رای، رای اعلی حضرت است! تاریخ را گاه باید عرضی دید. یعنی هزاران موضوع تاریخی در عرض هم. این‌گونه تاریخ خواندن را علمای اهل فن تخصصی کردن علوم می‌نامند. شاید از آن روی که فرصت تعمق و بررسی بیشتر و جزئی‌تری را برای محقق فراهم می‌کند. گاه […]

25 سال دیگر

استکبار ستیزی- فروپاشی نظام سلطه