1. ارائه الگو های شهدای دانش آموز و بیان روایت های آنان   محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  2. ارائه پرونده سرگذشت پژوهی انجمن اسلامی مدرسه محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  3. تولیدات هنر و رسانه ای در خصوص همکلاسی آسمانی انجمن اسلامی مدرسه  محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین