1. موسیقی محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  2. سینما محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  3. ادبیات محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  4. طنز محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  5.  شعر محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  6. تئاتر و هنر های نمایشی                                                                                محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  7. دیدار های رهبری با هنرمندان                                                                       محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  8. ترسیم وضعیت موجود و نقش نوجوان برای رسیدن به وضع مطلوب هنر انقلاب اسلامی                                                                       محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  9. الگو های هنر انقلاب در هر رشته                                                                       محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین