نوجوان قوی میتونه یه ایران قوی رو بسازه  .

 

  1. تبیین مراحل رسیدن به ایران قوی                                                                      محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  2. تبیین نقش نوجوان در تحقق ایران قوی                                                                      محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین