.

  1. مطالبه آرمان ها و شعار های انقلاب اسلامی از مسئولین                                                         محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  2. مسئولیت اجتماعی نوجوانان در اصلاح وضع موجود                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  3. نقد به سیستم تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش ، تشکل های دانش آموزی ، حوزه های علمیه و رسانه ملی)                                                       محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  4. مطالبه از مسئولین شهر برای نوجوانان و مسئولین انجمن                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین