1. اقتدار دفاعی تهاجمی ایران- کلیپ دریافت
 2. اقتدار و امنیت-مجموعه پوستر  دریافت
 3. عزت و اقتدار-مجموعه پوستر  دریافت
 4. جایگاه امنیت از منظرامام واسلام-فایل پی دی اف دریافت
 5. اقتدار امنیتی و سیاسی -موشن گرافی دریافت
 6. ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی-پی دی اف دریافت
 7. دستاورد در زمینه امنیت- پوستر دریافت
 8. برکات بزرگ انقلاب اسلامی- ویدیو دریافت
 9. حفظ تمامیت ارضی از قاجارتاامروز- ویدیو دریافت
 10. معیار- ویدیو دریافت
 11. قره باغ- عکس دریافت
 12. عناصراصلی حفظ امنیت- پوستر دریافت
 13. حفظ امنیت- پوستر دریافت
 14. ثبات و امنیت- پوستر دریافت
 15. قلمرو جغرافیایی کشور- متن  دریافت
 16. ثبات و امنیت وحفظ تمامیت ارضی- متن دریافت
 17. تاکید رهبربرحفظ تمامیت ارضی-متن  دریافت
 18. تمامیت ارضی- متن  دریافت