1. بدعهدی آمریکا-پی دی اف  دریافت
 2. بدعهدی آمریکا-کلیپ دریافت
 3. داستان اعتماد-کلیپ دریافت
 4. بدعهدی امریکا-پی دی اف دریافت
 5. مجموعه تصاویر بدعهدی امریکا-مجموعه تصاویر دریافت
 6. کودتای 28 مرداد-موشن گرافی دریافت
 7. نگاهی به بدعهدی تاریخی امریکا-مستند دریافت
 8. توافق الجزایر-موشن گرافی دریافت
 9. روایت یکسال بدعهدی-کلیپ  دریافت
 10. بدعهدی امریکا- موشن گرافی  دریافت
 11. شیردال -موشن گرافی  دریافت
 12. سخنان اقا در مورد بدعهدی امریکا-نماهنگ  دریافت
 13. جنایات غیرانسانی امریکا- نماهنگ  دریافت
 14. دلسوز کی بودی؟ -موشن گرافی  دریافت
 15. توافق الجزایر-کلیپ  دریافت