1. انتخابات – ویدیو دریافت
 2. اولین ها -ویدیو دریافت
 3. رزمایش پدافندی – ویدیو دریافت
 4. قدرت ایران – ویدیو دریافت
 5. ارزیابی تحلیل قدرت – متن دریافت
 6. انتقال الگوی قدرت -متن  دریافت
 7. جمهوری اسلامی والگوی امنیتی -متن  دریافت
 8. سردارحاجی زاده قدرت ایران -متن  دریافت
 9. قدرت نظامی ایران قدرت برتر -متن  دریافت
 10. ایران قوی – فیش  دریافت
 11. بیان رهبری قدرت -اینفوگرافی دریافت
 12. رونمایی زیردریایی غدیر -اینفوگرافی دریافت
 13. زیردریایی غدیر -اینفوگرافی دریافت
 14. قدرت نرم -متن  دریافت