1. چشمه های استعداد-ویدیو دریافت
 2. حرکت بر لبه دانش -صوت دریافت
 3. درس رو دست کم نگیرید-ویدیو دریافت
 4. در مسیر بهشت -موشن گرافی  دریافت
 5.  قدرت علمی -تصویر دریافت
 6. جهت یابی کتابخوانی-نماهنگ دریافت
 7. قلعه فکر- صوت دریافت
 8. انقلاب علم -تصویر دریافت
 9. بذر توانستن -ویدیو دریافت
 10. الگوی نقش اول -ویدیو دریافت
 11. خوب رویان -تصویر  دریافت
 12. نفس معنویت -تصویر  دریافت
 13. کشور را بسازید- تصویر دریافت
 14. بچه ها بدرخشید – صوت دریافت
 15. خط مقدم ایران –  ویدیو دریافت
 16. علم آینده – تصویر دریافت
 17. جهاد علمی 1 – تصویر دریافت
 18. جهاد علمی 2 – تصویر دریافت
 19. جهاد علمی 3 – تصویر دریافت
 20. جهاد علمی 4 – تصویر دریافت
 21. دانش رهایی – تصویر دریافت
 22. استعداد های نجات بخش – ویدیو دریافت
 23. ده بر یک – موشن گرافی  دریافت
 24. بزن تو هدف – صوت دریافت
 25. واکسن کرونا- نماهنگ دریافت
 26. سیاست نا امیدی – صوت  دریافت
 27. افتخارات دشمن سوز -ویدیو دریافت
 28. برگی از هزاران- اینفوگرافی  دریافت
 29. نوبت ماست- تصویر دریافت
 30. در خط مقدم – تصویر دریافت