غرفه اختیاری-مدرسه انقلاب

غرفه‌های اختیاری

تکمیل سیر نمایشگاهی و پوشش موضوعات روز مدنظر دانش آموزان

  • نقش حاج قاسم در تحقق آرمان فلسطین
  • پرده‌خوانی حاج قاسم

روایت سیر نمایشگاه به زبان‌های زنده دنیا