1. الزامات و راهکارهای جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی ۲-خبر مصاحبه دریافت
 2. الزامات و راهکارهای جبهه رسانه ای انقلاب اسلامی -خبر مصاحبهدریافت
 3. ایران و جنگ رسانه ای-خبر مصاحبه دریافت
 4. تحریف و جنگ رسانه ای پیچیده دشمن؛ خطر پیش روی انقلاب -خبر مصاحبهدریافت
 5. جنگ رسانه ای چه ماهیت و اهمیتی دارد؟ -خبر مصاحبهدریافت
 6. جنگ رسانه ای غرب و وظیفه ما -خبر مصاحبهدریافت
 7. جنگ رسانه ای-خبر مصاحبه دریافت
 8. جنگ رسانه ها، علل، اهداف و راه حلها -خبر مصاحبهدریافت
 9. جنگ رسانه_ای چیست؟ -خبر مصاحبهدریافت
 10. راهبرد آمریکا در جنگ رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران -خبر مصاحبهدریافت
 11. فیش های جنگ نرم در بیانات رهبر انقلاب -خبر مصاحبهدریافت
 12. نقش نرم افزارها در جنگ نرم -خبر مصاحبهدریافت
 13. تغییر نگرش مخاطب در جنگ رسانه ای-مقاله-خبر مصاحبه  دریافت
 14. جنگ روانی و جنگ رسانه-مقالهدریافت
 15. راهبردها و اهداف جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران-مقاله دریافت
 16. عملکرد جبهه مقابل در جنگ رسانه ای چگونه است؟-مقالهدریافت
 17. مطالعه الگوهای نوین جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران-مقالهدریافت
 18. جنگ رسانه ای-کلیپ دریافت
 19. جنگ رسانه ها-کلیپ دریافت
 20. نقش رسانه های دشمن در جنگ اقتصادی-کلیپ دریافت