1. ایران در مسیر-اینفوگرافی  دریافت
 2. آنچه بودیم-اینفوگرافی  دریافت
 3. پیشرفت-اینفوگرافی  دریافت
 4. دستاورد-اینفوگرافی  دریافت
 5. دستاورد 1-اینفوگرافی  دریافت
 6. دوران پهلوی-اینفوگرافی   دریافت
 7. مرگ بر امریکا-اینفوگرافی  دریافت
 8. مقایسه رشد علمی با زمان پهلوی-اینفوگرافی  دریافت
 9. مجموعه پوسترمقایسه علمی-پوستر دریافت
 10. فیش های مقایسه علمی دوران پهلوی و قاجار با انقلاب اسلامی-فیش بیانات  دریافت
 11. مقایسه علمی – استاد رائفی پور-کلیپ  دریافت
 12. مقایسه علمی – امام ره-کلیپ   دریافت
 13. انقلاب-کلیپ   دریافت
 14. تفاوت ارتش ها -کلیپ  دریافت
 15. در برابر طوفان-کلیپ  دریافت
 16. مقایسه علمی-کلیپ   دریافت
 17. ایران بدون شاه -معرفی کتاب   دریافت
 18. ایران امروز، دیروز و فردا- معرفی کتاب   دریافت
 19. کارآمدی نظام -معرفی کتاب  دریافت
 20. بررسی سیر تحول علمی ایران از دوران پهلوی تا به امروز-مقاله  دریافت
 21. بررسی سیر تحول علمی ایران از دوران پهلوی تا به امروز2-مقاله دریافت
 22. تأملی بر دستاوردهای علمی و فناوری انقلاب اسلامی-مقاله   دریافت
 23. تفاوت نظام جمهوری اسلامی با رژیم شاه- مقاله دریافت
 24. چهل سال قبل کجا بودیم امروز کجا ایستاده-مقاله   دریافت
 25. چهل سال قبل کجا بودیم امروز کجا ایستاده-مقاله   دریافت
 26. مقایسه جمهوری اسلامی با پهلوی-مقاله   دریافت
 27. مقایسه دستاوردهای علمی ۳۴ساله جمهوری اسلامی با دوران ۵۷ساله رژیم پهلوی-مقاله  دریافت
 28. مقایسه وضعیت علمی کشور در دوران پهلوی و پس از انقلاب-مقاله   دریافت
 29. انقلاب سیاه-موشن گرافی   دریافت
 30. ایران قبل از انقلاب اسلامی، ایران بعد از انقلاب اسلامی-موشن گرافی   دریافت
 31. برکات انقلاب اسلامی-موشن گرافی   دریافت
 32.   مقایسه جمهوری اسلامی با پهلوی-موشن گرافی دریافت
 33. مقایسه دو نظام-موشن گرافی  دریافت
 34. نگاهی متفاوت به ایران پس از انقلاب-موشن گرافی دریافت
 35. نمی توانیم -کلیپ  دریافت