موشن گرافی:

موشن گرافی یکی از بخش های جذاب سایت مدرسه انقلاب می باشد ،به ویدیوهایی که پیام و محتوا را بهصورت متحرک منتقل می کنند موشن گرافی می گویند. انتقال مفاهیم و محتوا با این روش از مزیتهای بسیاری برخوردار است که از جمله میتوان شیوه برگزاری نمایشگاه را در زمان کوتاهتری به مربیان و دانش آموزان در جهت تولید یک اثر قابل ارائه در این دوره از نمایشگاه های مدرسه انقلاب ارائه داد.