1. جوانان از دیدگاه رهبر انقلاب -پی دی اف  دریافت
 2. چگونگی قوی شدن-پی دی اف  دریافت
 3.  عامل اصلی پیشرفت -پی دی اف دریافت
 4. جوان سرمایه اصلی -مجموعه پوستر  دریافت
 5. چهل سال پیروزی – کلیپ دریافت
 6. فتح الفتوح -صوت  دریافت
 7. شوخی با دانشجویان -ویدیو دریافت
 8. دیدار – ویدیو دریافت
 9. دیدار2-ویدیو دریافت
 10. امید کشور ویدیو دریافت
 11. خبرگذاری دانشجو -ویدیو دریافت
 12. نسل جوان 2 -پوستر دریافت
 13. نسل جوان -پوستر دریافت
 14. دانشجویان -پوستر دریافت
 15. تااخرایستاده ایم -تصویر دریافت
 16. جوان امروز – تصویر دریافت
 17. جوان ورزش -تصویر دریافت
 18. جوان -تصویر دریافت
 19. قهرمان شطرنج -تصویر دریافت
 20. جوان میدان داری -متن دریافت
 21. جوان رزمنده شهید -موشن گرافی دریافت
 22. ایران پیشرفته نیازمند نیروی جوان -موشن گرافی دریافت
 23. حضورجوانان -موشن گرافی دریافت
 24. شرکت های دانش بنیان -موشن گرافی دریافت
 25. نسل شجاع -موشن گرافی دریافت