1.  وابستگی -مجموعه تصاویردریافت
 2.  اعتراف شاه به وابستگی  – موشن گرافی دریافت
 3. بی وطن  – موشن گرافی دریافت
 4. دانشمندان جوان پیشران علم و فناوری -کلیپ دریافت
 5. دیکتاتوری را با تمام وجود حس کردیم  -کلیپ دریافت
 6. سخنان رهبر در مورد وابستگی- کلیپ دریافت
 7. وابستگی رژیم پهلوی  – مستند دریافت
 8. شیشه عمر شاه – موشن گرافی دریافت
 9. وابستگی پهلوی – موشن گرافی دریافت
 10. وابستگی – موشن گرافی دریافت
 11. وابستگی – موشن گرافی دریافت
 12. وابستگی – تصویر دریافت
 13. فاصله نظام طاغوت.شاه شاد -موشن گرافی دریافت
 14. وابستگی.شیشه عمررژیم شاه دست چه کسی -مکتوب دریافت
 15. وابستگی.منجلابها -تصویر دریافت
 16. وابستگی.هرچه شما بگویید ارباب -مکتوب دریافت
 17. مناسبات ایران اسراییل دردوران پهلوی -معرفی کتاب دریافت
 18. ژاندارم و ژنرال -معرفی کتاب دریافت
 19. محمدرضا با اقتصاد ایران چه کرد-پی دی اف دریافت
 20. عصبانی شاه در عین وابستگی -پی دی اف دریافت
 21. وابستگی پهلوی -پی دی اف دریافت
 22. وابستگی شدید پهلوی -کلیپ دریافت
 23. دروغ سراسری -موشن گرافی دریافت
 24. خاندان ویرانی -موشن گرافی دریافت
 25. خاندان ویرانی -موشن گرافی دریافت
 26. خاندان ویرانی -موشن گرافی دریافت
 27. خاندان ویرانی -موشن گرافی دریافت
 28. خاندان ویرانی -موشن گرافی دریافت
 29. خاندان ویرانی -موشن گرافی دریافت
 30. ساواک جهنمی -موشن گرافی دریافت