• عدالت اجتماعی، آموزشی و اقتصادی
  • مساله نفوذ دشمن در مسائل حساس نظام (سیاسی، فرهنگی، اجتماعی)
  • فاصله مسئولین و مردم
  • عدم توانایی استفاده از علم و تخصص دانشمندان جوان و فرار مغزها
  • فراموشی هویت ملی و دینی