گروه های برپایی نمایشگاه

در این بخش به تشریح وظایف گروه های تشکیل شده جهت برگزاری مطلوب مدرسه انقلاب خواهیم پرداخت:

گروه اجرایی

این گروه مسئولیت آماده سازی زیرساخت های برپایی نمایشگاه و جمع آوری آن را پس از پایان برگزاری نمایشگاه بر عهده دارد . با توجه به ویژگی های دخترانه شیوه برپایی نمایشگاه و فعالیت این گروه در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت های عمده ای دارد که با هدایت مربی نقطه مطلوب در دسترس خواهد بود. بدیهی است حمایت دانش آموزان از طرف کادر مدرسه و هدایت مربی و توجیه مناسب دانش آموزان سبب جلوگیری از خطرات احتمالی خواهد بود.

وظیفه این گروه به شرح ذیل است:

  1. هماهنگی با معاون پرورشی جهت اختصاص مکانی مناسب برای برگزاری نمایشگاه
  2. آماده سازی فضا جهت نصب سازه های نمایشگاهی
  3. آماده سازی سازه های نمایشگاهی بر اساس محتوای نمایشگاه و نوع ارائه ( از قبیل : داربست ، اسپیس نمایشگاهی ، چادر های نظامی و یا حتی میز ارائه، تامین وسایل مورد نیاز بازی ها ، تئاتر پرده نقالی و …)
  4. آماده سازی روشنایی محل برگزاری نمایشگاه
  5. آماده سازی صوت محل برگزاری
  6. فضا سازی ورودی نمایشگاه و فضای کلی نمایشگاه
  7. تامین تجهیزات مورد نیاز غرفه ها در هماهنگی با مسئول انجمن اسلامی و معاون پرورشی
  8. جمع آوری سازه های نمایشگاهی