1. عدالت اجتماعی ، آموزشی و اقتصادی                                                         محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  2. کادر سازی و تربیت نیروی متعهد متخصص                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  3. عدم توانایی استفاده از علم و تخصص دانشمندان جوان فرار مغزها                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  4. فراموشی هویت ملی و دینی                                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  5. فاصله مسئولین و مردم                                                                        محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  6. مسئله نفوذ دشمن در مسائل حساس نظام (ساسی،فرهنگی،اجتماعی)                                                                 محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  7. ارائه راهکار برای برون رفت از چالش های فوق                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین