1. ارزش پول ملی                                                                                                       محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  2. اقتصاد غیر نفتی                                                                                                   محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  3. اقتصاد دانش بنیان                                                                                                   محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  4. فناوری های نوین                                                                                                   محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  5. کارآفرینی                                                                                                 محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  6. تجارت الکترونیک                                                                                                 محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  7. هوش مصنوعی                                                                                                 محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  8. اقتصاد مقاومتی                                                                                                 محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین