سلام توی این بخش یه سری محتوای مهارتی تقدیم نگاه شما میشه …

اصول و فنون سخن وری

 1. فایل شماره یک  دریافت
 2. فایل شماره دو دریافت
 3. فایل شماره سه دریافت
 4. فایل شماره چهار دریافت
 5. فایل شماره پنج دریافت

آشنایی با مفهوم و ضرورت کار تشکیلاتی

 1. فایل شماره یک دریافت
 2. فایل شماره دو دریافت
 3. فایل شماره سه دریافت
 4. فایل شماره چهار دریافت
 5. فایل شماره پنج دریافت

آشنایی با اصول و مهارت های خلاقیت

 1. خلاق شو (شماره یک) دریافت
 2. خلاق شو (شماره دو) دریافت
 3. خلاق شو (شماره سه) دریافت
 4. خلاق شو (شماره چهار) دریافت
 5. خلاق شو (شماره پنج) دریافت
 6. خلاق شو (شماره شش) دریافت

روایتگری مدرسه انقلاب

 1. روایتگر شو (شماره یک) دریافت
 2. روایتگر شو (شماره دو) دریافت
 3. روایتگر شو (شماره سه) دریافت