1. مردمی بودن                                                                                                         محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  2. مقاومت و رهبری جبهه مقاومت                                                                                                      محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  3. خدمت رسانی                                                                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  4. ولایت مداری                                                                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  5. توسل و معنویت                                                                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  6. دنیای مادی حاج قاسم                                                                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  7. شجاعت                                                                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  8. دشمن شناسی                                                                                                      محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین
  9. اخلاق                                                                                                     محتوای متنیچند رسانه ایمنابع امین